Autonomiczne pionowe podnośniki platformowe dla osób niepełnosprawnych a OZE

Współczesny świat zmaga się z dwoma głównymi problemami, jeżeli chodzi o ekologię i środowisko, a mianowicie – globalne ocieplenie i nadmierna ilość odpadów. Nie da się ukryć, że główną przyczyną powyższych problemów jest człowiek. Nadmierna emisja CO2 do atmosfery, konsumpcjonizm, zanieczyszczenie środowiska górami śmieci, które to w coraz to większych ilościach trafiają do naszych wód, przyczyniając się także do wymierania fauny sprawia, że świat zaczyna „protestować”. Zwierzęta wymierają, lodowce topnieją, klimat się ociepla, smog, który utrudnia swobodne oddychanie. Coraz częściej pojawiają się załamania pogody, powodzie, susze, wyładowania atmosferyczne, pożary, itp.

Tryb życia współczesnych ludzi, postęp technologiczny przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną.

Energię elektryczną tradycyjnie pozyskiwana jest podczas procesu spalania paliw kopalnych takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa czy gaz ziemny. Paliwa te zawierają węgiel i związki węgla. Pozyskiwanie energii elektrycznej z paliw kopalnych jest stosunkowo wydajne, jednakże zarówno jego wydobycie, jak i spalanie mają bardzo niekorzystny wpływ na przyrodę. W przypadku odkrywkowych kopalni węgla brunatnego niszczone są krajobrazy na ogromnych przestrzeniach, a co za tym idzie niszczone są drzewa, które są naturalnym filtrem powietrza. Powstaje ponadto odpadów: skał wydobytych wraz z węglem oraz pyłów i popiołów. Podczas uzyskiwania energii z węgla uwalniane są do atmosfery ogromne ilości dwutlenku węgla, tlenki siarki i inne zanieczyszczenia mające niekorzystny wpływ na środowisko i nasze zdrowie. Dostępne do eksploatacji złoża węgla i innych paliw z czasem się wyczerpują – trzeba je wydobywać z coraz większych głębokości oraz trzeba też liczyć się z tym, że wkrótce złoża się skończą i trzeba będzie szybko zastąpić je innymi surowcami.

Alternatywą we współczesnym świecie oraz nadzieją dla świata są odnawialne źródła energii (OZE).  Główną zaletą OZE jest ich neutralność dla środowiska oraz niewyczerpywalność. Energia pochodząca z ruchu wody, z wiatru, czy z promieni słonecznych jest zjawiskiem występującym tak, czy inaczej.  Można wyróżnić kilka źródeł energii odnawialnej:

– biomasa i odpady: organiczne, niekopalne zasoby pochodzenia biologicznego, które mogą zostać użyte do wytwarzanie energii cieplnej lub elektrycznej takie jak: drewno i odpady drzewne, biogaz, stałe odpady komunalne oraz biopaliwa i odnawialna część odpadów przemysłowych

– woda – energia elektryczna wytwarzana jest z potencjalnej i kinetycznej energii wody w elektrowniach wodnych (nie dotyczy energii elektrycznej generowanej w elektrowniach szcytowo-pompowych). Energia z wody była wykorzystywana już przez naszych przodków – konstrukcje napędzające warsztaty kowalstwa czy młyny stawiano obok rzek, strumyków, potoków i wodospadów. Elektrownie wodne są jednak możliwe do wykonania tylko w adekwatnych pod kątem hydrologicznym miejscach

– źródła geotermalne: energia pozyskiwana w postaci ciepła z wnętrza skorupy ziemskiej, zwykle w formie gorącej wody lub pary;

– wiatr: energia kinetyczna wiatru przekształcona jest w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych, wykorzystywana bywa również jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych. Energia wiatru jest szeroko dostępna, odznacza się jednak dużą zmiennością, zarówno w czasie jak i przestrzeni. Na siłę energii wiatru znaczący wpływ ma ukształtowanie oraz sposób zagospodarowania terenu.

– słońce: energia promieniowania słonecznego wykorzystywana do ogrzewania słonecznego (gorąca woda) i produkcji energii elektrycznej. Produkcja energii elektrycznej odbywa się w ciałach stałych np. krzemowych płytkach. Zjawisko to nosi nazwę efektu fotowoltaicznego. W procesie tym biorą udział panele fotowoltaiczne. Cechą charakterystyczną energii słonecznej, podobnie jak energii wiatru jest jej duża zmienność. Ilość docierającego do powierzchni Ziemi promieniowania słonecznego podlega wahaniom w zależności od pory dnia, roku, orientacji względem Słońca oraz strefy klimatycznej.

Ciepło otoczenia (pompy ciepła): pompy ciepła, które są napędzane energią elektryczną lub inną energią dodatkową w celu ekstrakcji (zmagazynowanej) energii z powietrza, ziemi lub wody i przekształca ją w energię wykorzystywaną gdzie indziej (np. do ogrzewania przestrzeni przez systemy ogrzewania podłogowego i / lub wody w budynkach mieszkalnych).

Chcąc zmienić świat należy zacząć od siebie, dlatego też postanowiliśmy dorzucić swoją cegiełkę. Postanowiliśmy zintegrować swój produkt ze środowiskiem naturalnym. Swoją uwagę skupiliśmy na możliwych do wykorzystania źródłach energii odnawialnej biorąc pod uwagę warunki środowiskowe w Polsce i Europie, tj. słońca i wiatr. W rezultacie udało się stworzyć produkt łączący ludzi z naturą. Wykonaliśmy całkowicie autonomiczny podnośnik platformowy dla osób niepełnosprawnych zasilany energią uzyskaną ze słońca lub wiatru bądź ze słońca i wiatru. Wykonane urządzenie do działania nie potrzebuje energii elektrycznej płynącej z sieci. Nie ma potrzeby wykonywania skomplikowanej instalacji wysokonapięciowej do podłączenia urządzenia. Nie ma konieczności wykonywania jakiejkolwiek instalacji elektrycznej do zasilania urządzenia. Platforma zasilana jest bowiem z natury. Dzięki temu, w myśl zasady „ziarnko do ziarnka” zarówno my jako Producent jak  i Użytkownik urządzenia docelowo będzie brał udział we wrzuceniu swojego „ziarnka” w trosce do środowisko, a co za tym idzie w trosce o przyszłość swoją i innych ludzi. Przy okazji tworzenia nowego produktu udało się zaprojektować nowe możliwości, a mianowicie zautomatyzować otwieranie bramek, których ręczne otwieranie mogło być dla niektórych osób problemem czy też wykonać projekt stelaża  dla panelu fotowoltaicznego w formie zadaszenia urządzenia, co jest niewątpliwym dodatkowym atutem.

Przy okazji tworzenia produktu pro środowiskowego nie mogliśmy uczynić inaczej, jak sam proces wytwarzania przystosować proekologicznie. Wprowadziliśmy bowiem System Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 poświadczony certyfikatem.

Nowy produkt został opatrzony nowym logo licząc na to, że wywoła ono pozytywne skojarzenia i chęć do wprowadzenia w swoim życiu czy to prywatnym czy zawodowym postawy pozytywnej środowisku naturalnemu.

               

Pionowe podnośniki platformowe Aero APA:

 • platforma stała do montażu na zewnątrz jak i wewnątrz budynku,
 • wjazd-wyjazd na wprost, z tej samej strony lub kątowy,
 • zasilanie- agregat hydrauliczny 12V,
 • elementy wykonawcze-siłownik hydrauliczny + liny stalowe,
 • skok podnośnika do 3000 mm,
 • udźwig 250 kg -315 kg
 • autonomiczne zasilanie urządzenia – panel fotowoltaiczny i/lub turbina wiatrowa ( opcjonalnie możliwość zasilania awaryjnego – AC 230V 50-60 Hz)
 • układ jezdny- szyny + rolki jezdne,
 • wykończenie platformy –aluminiowe (standard) – lub wg. życzenia klienta,
 • zabezpieczenia krańcowe (górne, dolne, zabezpieczenie drzwi),
 • awaryjne zatrzymanie platformy,
 • awaryjne opuszczanie platformy,
 • awaryjne podnoszenie platformy
 • podnośnik malowany metodą natryskową,
 • prędkość jazdy do 0,15 m/s,
 • standardowe wymiary platformy: 1250x1000mm/1400x1000mm-wjazd/wyjazd prosty, 1250×1250-wjazd/wyjazd kątowy).
 • wykonanie wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
 • certyfikat CE
 • zadaszenie urządzenia
 • opcjonalne automatyczne otwieranie bramek przystankowych

————————————————————————————————————————————————————————–
Projekt pt.:„Poprawa konkurencyjności PPHU AERO-TECH RAFAŁ PIESIECKI poprzez wdrożenie innowacyjnych autonomicznych pionowych podnośników platformowych dla osób niepełnosprawnych” Nr projektu: WND-RPPD.01.03.00-20-0367/20

Projekt współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:2 707 761,10 PLN WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 2.193.824,00 PLN Współfinansowanie UE: 1.316.294,40 PLN

Celem projektu jest doposażenie zaplecza technologicznego zakładu produkcyjnego   umożliwiające dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego i zdywersyfikowanie oferty produktowej przez wprowadzenie na rynek docelowy, krajowy i zagraniczny, nowych produktów tj.: autonomicznych pionowych podnośników platformowych dla osób niepełnosprawnych, zasilanych energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Celem projektu jest również zastosowanie w procesie produkcyjnym rozwiązań i metod produkcji mających pozytywny wpływ na środowisko m.in. poprzez wykorzystanie maszyn i urządzeń produkcyjnych o wysokim stopniu sprawności zapewniającym zmniejszenie jednostkowego zużycia energii, surowców i ilość generowanych odpadów. Celem projektu jest także wdrożenie kompleksowych zmian w procesie organizacji, działalności i komunikacji społecznej ukierunkowanych na wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez wdrożenie i docelowo certyfikację Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001 (EKOINNOWACJA ORGANIZACYJNA) oraz zastosowanie nowych, nie stosowanych dotychczas w przedsiębiorstwie metod eko-marketingu (EKOINNOWACJE MARKETINGOWE).