Autonomiczne pionowe podnośniki platformowe dla osób niepełnosprawnych

Projekt pt.:„Poprawa konkurencyjności PPHU AERO-TECH RAFAŁ PIESIECKI poprzez wdrożenie innowacyjnych autonomicznych pionowych podnośników platformowych dla osób niepełnosprawnych”

Nr projektu: WND-RPPD.01.03.00-20-0367/20

Projekt współfinansowany ze środków 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:2.698.403,52 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 2.193.824,00 PLN

Współfinansowanie UE: 1.316.294,40 PLN

Celem projektu jest doposażenie zaplecza technologicznego zakładu produkcyjnego   umożliwiające dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego i zdywersyfikowanie oferty produktowej przez wprowadzenie na rynek docelowy, krajowy i zagraniczny, nowych produktów tj.: autonomicznych pionowych podnośników platformowych dla osób niepełnosprawnych, zasilanych energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Celem projektu jest również zastosowanie w procesie produkcyjnym rozwiązań i metod produkcji mających pozytywny wpływ na środowisko m.in. poprzez wykorzystanie maszyn i urządzeń produkcyjnych o wysokim stopniu sprawności zapewniającym zmniejszenie jednostkowego zużycia energii, surowców i ilość generowanych odpadów.

Celem projektu jest także wdrożenie kompleksowych zmian w procesie organizacji, działalności i komunikacji społecznej ukierunkowanych na wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez wdrożenie i docelowo certyfikację Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001 (EKOINNOWACJA ORGANIZACYJNA) oraz zastosowanie nowych, nie stosowanych dotychczas w przedsiębiorstwie metod eko-marketingu (EKOINNOWACJE MARKETINGOWE).