RODO

Jak dbamy o Twoje dane osobowe

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Kliencie,

spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art.13 oraz art. 14 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) prosimy i zapoznanie się z poniższym dokumentem dotyczącym polityki prywatności obowiązującej w PPHU AERO-TECH Rafał Piesiecki i dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w wyszczególnionym na ostatniej stronie dokumentu zakresie.

Polityka prywatności obowiązująca w PPHU AERO-TECH Rafał Piesiecki,ul. Ełcka 54,
16-002 Dobrzyniewo Duże, NIP 9661582400:

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest PPHU AERO-TECH Rafał Piesiecki, ul. Ełcka 54, 16-002 Dobrzyniewo Duże (dalej „PPHU AERO-TECH”).
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Ełcka 54, 16-002 Dobrzyniewo Duże lub e-mail: biuro@aero-tech.com.pl
2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz.U.1997 Nr 133, poz.883 ze zm.) zwana dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U.2002 Nr 144, poz.1204 ze zm.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie RODO.
3. Przekazanie danych osobowych jak również zgoda na przetwarzanie danych jest czynnością dobrowolną.
4. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań by dane były chronione i przetwarzane zgodnie z prawem.

II CEL PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH:
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ponieważ jest to niezbędne do realizacji państwa zamówień. Dane nie są przekazywane do firm trzecich, chyba że wymaga tego realizacja zamówienia. Dane przetwarzane są w celach(wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora):
– przedstawienia oferty handlowej
– sprzedaży towarów i usług
– wykonywania usług związanych z realizacją zamówień (transport, montaż)
– w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń)
– w zakresie obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej zrealizowanych zamówień
– adres e-mail i numery telefonów przetwarzane są w celach komunikacji wynikającej z realizacji zamówień/umów oraz obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej
2. Administrator udostępnia dane osobowe Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w przypadku wybrania przez Klienta dostawy za pomocą przesyłki kurierskiej.
3. Podanie danych w celu współpracy jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury, a ich niepodanie uniemożliwi wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.
4. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i/lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO

III ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH:
1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:
– nazwa firmy lub imię i nazwisko
– numer NIP i REGON w przypadku klientów niebędących konsumentami,
– adres montażu/dostawy (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
– adres działalności/siedziby/zamieszkania(jeżeli jest inny jak adres montażu/dostawy)
– numer NIP i REGON w przypadku klientów niebędących konsumentami
– adres poczty elektronicznej
– numer telefonu kontaktowego
– historia zapytań i ofert, historia zamówień, historia napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, historia konserwacji, dane finansowe i historia faktur Klienta

IV ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH:
1. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, co uznajemy za wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny
2. Dane osobowe mogą być również pozyskane od pośrednika, z którym Państwo podpisaliście umowę na realizację zamówienia, a który, za Państwa zgodą zlecił nam jego realizację jako podwykonawcy.

V PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W STOSUNKU DO DANYCH:
1. Prawo uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych
2. Prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, zmiany, przenoszenia
3. Prawo do bycia zapomnianym – prawo do usunięcia danych
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
7. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych może odbyć się w każdym momencie.
Usunięcie danych osobowych będzie wiązało się z rezygnacją ze współpracy z PPHU AERO-TECH.
Powyższe prawa można realizować w siedzibie PPHU AERO-TECH w Dobrzyniewie Dużym 16-002, ul. Ełcka 54
PPHU AERO-TECH nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.
Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: biuro@aero-tech.com.pl

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Okres przetwarzania/przechowywania danych: Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, dla realizacji obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
2. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych lub obsługą księgową Sprzedającego lub dochodzeniem roszczeń, a także firmy kurierskie,pocztowe, z którymi współpracujemy w zakresie dostarczania Państwu towarów.
3. W szczególnych sytuacjach, prawo nakazuje administratorowi udostępnienie danych osobowych odpowiednim organom państwowym. W każdym innym przypadku dane będą udostępniania tylko i wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wcześniej wymienionym.
4. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych przed ewentualnymi zagrożeniami. W szczególności zabezpiecza je przed udostępnieniem danych osobom trzecim i nieupoważnionym, zabraniem danych, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych, utratą, zmianą, uszkodzeniem bądź zniszczeniem.